Användarvillkor kAPPut

 1. Inledande bestämmelser

  1. Dessa villkor gäller mellan (Valf-Teknik AB, 559054-2774) (”Bolaget”) och användare av appen kAPPut (”Användaren”). Genom att Användaren loggar in i kAPPut med Bank-ID (”Inloggning”) förklarar sig Användaren acceptera följande villkor.

  2. Genom kAPPut kan Användaren ta del av tjänsterna ”Akuthjälpen” och ”Hantverkshjälpen”. I de fall båda tjänsterna avses benämns de tillsammans ”Tjänsterna”. Genom Inloggning skapas ett personligt konto för Användaren. Särskilda villkor gäller i förhållande till respektive tjänst och framgår nedan.

  3. Vad är Akuthjälpen?

  4. Akuthjälpen är i första hand framtagen för att begränsa skada samt underlätta och effektivisera kommunikation och skadeärenden gentemot Användarens försäkringsbolag. Användaren kan via kAPPut bland annat fotografera, filma, videosamtala och i övrigt skapa underlag i befintligt eller inför inledandet av ett skadeärende hos Användarens försäkringsbolag. Kommunikation mellan Användaren och Bolaget sker på distans via kAPPut och telefon-/videosamtal. Användaren bör inför användandet av Akuthjälpen kontakta sitt försäkringsbolag och initiera ett skadeärende. Bolaget kan behöva uppgift från Användaren om försäkringsbolagets ärendenummer för det aktuella skadeärendet.

  5. Akuthjälpen kan även användas av Användare som inte har, eller väljer att inte nyttja, sitt försäkringsskydd. I dessa fall kan Akuthjälpen användas för skadebegränsning.

  6. Vad är Hantverkshjälpen?

  7. Hantverkshjälpen är en rådgivande tjänst för såväl professionella aktörer som för hemmafixaren. Genom kAPPut kan Användaren boka tid med yrkesman för rådgivning inför och under pågående ny-, till- eller ombyggnation samt reparation i hemmet eller på annan plats. Inför och under rådgivningen kan Användaren genom fotografier, film, videosamtal och telefon kommunicera med och tillhandahålla underlag till yrkesman för dennes bedömning. Rådgivningen lämnas på distans via kAPPut och telefon-/videosamtal. För närvarande tillhandahålles rådgivning inom VVS, el, bygg och badrum. Tjänsten är under utveckling och ytterligare branscher kommer att tillkomma.

 2. Grundläggande förutsättningar

  1. För att använda kAPPut och nyttja Tjänsterna måste Användaren vara minst arton (18) år gammal och förfoga över ett Bank-ID.

  2. Användaren ansvarar för varje uppgift som lämnas vid nyttjande av Tjänsterna. Konto i kAPPut är personligt och får ej överlåtas eller nyttjas av annan än Användaren.

  3. Vid Inloggning inhämtar Bolaget information om Användaren genom Statens Personadressregister, (”SPAR”). Genom Inloggning accepterar Användaren att Bolaget tar del av och sparar all information om Användaren som Bolaget erhåller via SPAR och som Användaren i förekommande fall själv anger i kAPPut. Användaren kan kontaktas av Bolaget genom den i kAPPut angivna kontaktinformationen.

 3. Särskilda villkor för Akuthjälpen

  Kontakten mellan Bolaget och Användarens försäkringsbolag

  1. Syftet med Akuthjälpen är i första hand att bistå Användaren i dennes försäkringsärende gentemot sitt försäkringsbolag. Detta innebär att Bolaget bistår vid skadeutredning och översänder utredning jämte övrigt underlag i saken till Användarens försäkringsbolag. Bolaget rekommenderar alltid Användaren att, innan Akuthjälpen används, anmäla skadan till sitt försäkringsbolag och därmed initiera ett skadeärende. Bolaget kan aldrig göra en skadeanmälan för Användarens räkning.

  2. Efter att Bolaget översänt skadeutredning jämte övrigt underlag till försäkringsbolaget upphör Bolagets kontakter med försäkringsbolaget. Det är alltid Användarens yttersta ansvar att upprätthålla kontakt och föra dialog med sitt försäkringsbolag samt tillse att försäkringsbolaget erhåller den utredning som försäkringsbolaget efterfrågar för att kunna besluta i skadeärendet.

  3. Pris och betalning

  4. Kostnaden för användandet av Akuthjälpen ersätts i de allra flesta fall av Användarens försäkringsbolag. Detta sker normalt genom att försäkringsbolaget betalar Bolaget för Användarens nyttjande av Akuthjälpen. Det åligger Användaren att kontakta sitt försäkringsbolag för besked om användandet av Akuthjälpen ersätts av försäkringsbolaget. Bolaget förbehåller sig rätten att debitera Användaren för allt nyttjande av Akuthjälpen som inte ersätts av dennes försäkringsbolag.

  5. Användare som använder Akuthjälpen utan inblandning av sitt försäkringsbolag debiteras alltid av Bolaget.

  6. Kostnaden för användande av Hantverkshjälpen framgår av vid var tid gällande prislista, vilken finns i kAPPut respektive på www.kapput.se. För det fall Bolaget debiterar Användaren för Akuthjälpen faktureras Användaren i efterhand.

  7. Ansvar och friskrivning

  8. Bolaget bistår Användaren efter bästa förmåga utifrån de förutsättningar som ges av Användaren. Bolaget ansvarar aldrig för ställningstaganden eller beslut från Användarens försäkringsbolag i det enskilda fallet. Varje skadeärende hos Användarens försäkringsbolag bedöms av försäkringsbolaget, mot bakgrund av de aktuella försäkringsvillkoren i varje enskilt skadeärende. För det fall Användaren är missnöjd med försäkringsbolagets ställningstagande eller beslut är det en fråga mellan Användaren och försäkringsbolaget.

 4. Särskilda villkor för Hantverkshjälpen

  Pris och betalning

  1. Kostnaden för användande av Hantverkshjälpen framgår av vid var tid gällande prislista, vilken finns i kAPPut respektive på www.kapput.se. All användning av Hantverkshjälpen faktureras Användaren i efterhand.

  2. Ansvar och friskrivning

  3. Bolaget bistår Användaren efter bästa förmåga utifrån de förutsättningar som ges av Användaren. De råd som lämnas av Bolaget vid användandet av Hantverkshjälpen görs av fackmän, och Bolaget har sedvanligt rådgivaransvar för lämnade råd. Bolaget ansvarar dock inte för åtgärder som Användaren utför eller låter utföra efter fullgjord rådgivning. För det fall Bolaget anlitas för utförande av hela eller delar av det arbete som rådgivningen berör, ansvarar Bolaget på sedvanligt vis för utfört arbete.

 5. Immateriella rättigheter

  1. All form av äganderätt, upphovsrätt, immateriella rättigheter och övriga rättigheter av vilket slag det än är till Bolagets varumärken, kAPPut och övriga tillgångar tillhör Bolaget med ensamrätt. Användare får inte använda ovanstående material på annat sätt än vad som uttryckligen framgår i dessa villkor. Detta innebär bland annat att materialet inte får mångfaldigas, överlåtas, marknadsföras eller i övrigt användas i annat syfte än att enligt dessa villkor använda kAPPut och Tjänsterna.

 6. Avbokning av Tjänsterna

  1. Användaren äger rätt att avboka bokad tid för nyttjande av Tjänsterna. Avbokning ska i första hand genomföras av Användaren i kAPPut senast tjugofyra (24) timmar innan bokad tid för tjänstens fullgörande. Tid för tjänstens fullgörande är den tid som Användaren bokat i kAPPut. Vid avbokning som sker senare än tjugofyra (24) timmar innan bokad tid för tjänstens fullgörande äger Bolaget rätt att debitera Användaren såsom om tjänsten fullgjorts. Uteblivet nyttjande av bokad tjänst, exempelvis om Användaren inte svarar vid Bolagets uppringning, debiteras på motsvarande sätt.

  2. För det fall Användaren avbokar och kort därefter bokar ny tid för nyttjande av Tjänsterna, ska Användaren i kAPPut ange det ärendenummer som denne erhöll vid föregående bokning samt upplysa om att avbokning och ny bokning skett.

  3. Bolaget äger rätt att avboka bokad tid för nyttjande av Tjänsterna utan föregående avisering till Användaren. Om avbokning genomförs av Bolaget informeras Användaren om detta i kAPPut. Användaren äger inte rätt till ersättning eller annan kompensation från Bolaget vid Bolagets avbokning.

  4. Användandet av kAPPut och Tjänsterna kan omfattas av ångerrätt enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Användaren äger dock inte rätt att ångra redan fullgjorda tjänster. Genom Inloggning förklarar sig Användaren införstådd med denna begränsning i ångerrätten.

 7. Information som lämnas av Användare till Bolaget samt Bolagets rätt att föra informationen vidare till tredje part

  1. Vid användandet av kAPPut och Tjänsterna kan Användaren skapa och tillhandahålla information till Bolaget. Informationen kan bestå av bland annat bild, video, text och ljudinspelning. Bolaget kan komma att efterfråga specifik eller allmän information från Användaren. Sådan information är avsedd att användas för att maximera Tjänsternas nytta för Användaren. Det är alltid Användaren som tillhandahåller sådan information till Bolaget. Bolaget är aldrig skyldig att på egen hand inhämta sådan information.

  2. All information som Användaren tillhandahåller till Bolaget, inklusive information som lämnas på sätt som föreskrivs under rubriken ”Grundläggande förutsättningar” ska av Bolaget hanteras med omsorg och respekt för Användarens privata och affärsmässiga förhållanden. Bolaget äger dock rätt att använda informationen på sätt som Bolaget finner lämpligt för att maximera Användarens förväntade nytta av Tjänsterna. I detta inkluderas bland annat en rätt för Bolaget att lämna all av Användaren lämnad information vidare till Användarens försäkringsbolag. Användaren ansvarar för att erhålla och behålla eventuella rättigheter (inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter) till sådan information som denna tillhandahåller till Bolaget.

  3. Bolaget kan komma att spara den information som tillhandahållits av Användaren. Användaren äger alltid rätt att begära att Bolaget raderar information som Användaren tillhandahållit Bolaget. En sådan begäran ska göras till info@kapput.se. Undantag från denna rätt gäller dock om Bolaget enligt lag eller annan föreskrift är skyldig att spara viss information. Bolaget har dock ingen skyldighet att spara information som Bolaget erhåller från Användaren.

  4. Ytterligare information om hur Bolaget hanterar personuppgifter finns på www.kapput.se.

 8. Underleverantörer

  1. Bolaget äger rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av Tjänsterna.

 9. Betalningsvillkor

  1. Betalning för Tjänsterna ska vara Bolaget till handa senast på angivet förfallodatum. Finns inget förfallodatum angivet gäller 30 dagar från fakturadatum. Fakturan skickas med post till Användarens folkbokföringsadress. Vid försenad eller utebliven betalning debiterar Bolaget dröjsmålsränta. Dröjsmålsräntan uppgår till vid var tid gällande referensränta, med tillägg om åtta (8) procentenheter, enligt räntelagen. Vid försenad eller utebliven betalning äger Bolaget även rätt till påminnelseavgift med 60 kr.

  2. Bolaget har rätt att överlåta krav på Användare till tredje part.

 10. Marknadsföring

  1. Bolaget förbehåller sig rätten att via utskick till Användaren informera om erbjudanden och i övrigt rikta marknadsföring mot Användaren. Användaren har alltid rätt att avregistrera sig från sådana utskick från Bolaget genom att begära detta via e-post till info@kapput.se.

 11. Villkorsändring

  1. Bolaget äger rätt att vid var tid uppdatera, utvidga, inskränka, justera och i övrigt förändra innehåll, funktion och design av kAPPut och Tjänsterna. Sådana förändringar meddelas Användaren i kAPPut. Det åligger Användaren att vid varje användning av kAPPut tillse att senaste versionen används.

  2. Bolaget äger ensidigt rätt att förändra dessa villkor utan föregående avisering till Användaren. Användaren godkänner aktuella villkor för kAPPut och Tjänsterna vid varje Inloggning. Vid var tid gällande villkor finns alltid tillgängliga i kAPPut och på www.kapput.se.

 12. Meddelanden

  1. All korrespondens med Bolaget ska i första hand ske per e-post. Aktuell e-postadress till Bolaget är info@kapput.se. Användarens bokning och avbokning ska dock genomföras i kAPPut.

  2. Bolaget har rätt att kontakta Användaren genom någon av de i kAPPut angivna kontaktuppgifterna. Användaren ansvarar för att lämnade kontaktuppgifter är korrekta. Om Användaren inte själv angivit kontaktuppgifter kontaktas Användaren genom brev till Användarens folkbokföringsadress.

 13. Tvist

  1. Tvist i anledning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol, med Helsingborgs tingsrätt som första instans. Svensk lag ska gälla för tvisten.

För mer information kontakta oss på 010 - 150 70 98 / info@kapput.se.

INTEGRITETSPOLICY – INFORMATION ENLIGT DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (2016/679/EG)

 1. Allmänt

  1. Capernum Sverige AB, 556938-2392, med adress Lilla Garnisionsgatan 31, 254 67 Helsingborg, är moderbolag i en koncern beståendes av moderbolaget och ett antal dotterbolag. Dotterbolagen är vid tidpunkten för antagandet av denna policy Preventum i Sverige AB, The Underdog Media AB, Pipeline i Ängelholm AB, Pipeline i Sverige AB, Pipeline i Helsingborg AB, Valf-Teknik AB och Åstorps rör AB (samtliga vid var tid i koncernen tillhörande bolag inklusive moderbolaget benämns nedan ”Koncernen”). Denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) gäller all personuppgiftsbehandling i Koncernen.

  2. Med personuppgift avses all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en fysisk person. Det innebär att uppgifter som till exempel namn och kontaktuppgifter, fotografier och liknande utgör eller kan utgöra personuppgifter.

  3. Med behandling menas en åtgärd eller kombination av åtgärder avseende personuppgifter, som utförs helt eller delvis automatiserat såväl som manuellt.

  4. Denna integritetspolicy redogör för Koncernens hantering av personuppgifter vilka lämnas till Koncernen för dess fullgörande av sina tjänster samt även skyldigheter enligt lag. Den som lämnar personuppgift kan vara kund till Koncernen, leverantör eller annan aktör, exempelvis Statens Personadressregister eller försäkringsbolag. Koncernen kan komma att inhämta personuppgifter från offentliga källor, branschregister eller liknande.

  5. Integritetspolicyn gäller för all verksamhet inom Koncernen, på alla marknader och vid var tid.

 2. Personuppgiftsansvarig

  1. Capernum Sverige AB är personuppgiftsansvarig för användningen och behandlingen av personuppgifter i Koncernen. De grundläggande principer som beskrivs nedan iakttas alltid när personuppgifter behandlas.

 3. Behandling av personuppgifter

  1. Koncernen behandlar personuppgifter i syfte att på bästa sätt fullgöra de avtal som ingåtts med Koncernens kunder, leverantörer och andra aktörer. Koncernen kan av samma anledning komma att behandla personuppgifter om anställda hos leverantörer och andra företag Koncernen samarbetar med för den löpande administrationen av Koncernens verksamhet.

  2. Vidare behandlas personuppgifter i redovisnings- och faktureringsändamål för att fullgöra skyldigheter enligt lag. Koncernen kan komma att behandla personuppgifter för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering på grundval av Koncernens berättigade intresse att utveckla och analysera verksamheten.

 4. Cookies och tracking

  1. Koncernen använder cookies och annan s.k. tracking-teknologi för att förbättra de tjänster som Koncernen erbjuder. Cookies och tracking används för övergripande analytisk information avseende användningen av Koncernens tjänster, för att kunna föra statistik och för att spara funktionella inställningar om användaren så som språk och andra uppgifter. Koncernen använder även cookies för att kunna rikta annonser och erbjudanden som är mer relevanta för Koncernens kunder.

  2. Informationen som samlas in om Koncernens kunder vid deras användning av Koncernens tjänster är t.ex. IP-adress, enhetens geografiska plats, webbläsartyp, webbläsarspråk, datum och tid för användning och sidvisningar osv. Informationen kan inte spåras av Koncernen och innehåller inga personliga uppgifter som namn eller e-postadress. Användaren av Koncernens tjänster kan genom inställningar i sin webbläsare eller enhet hindra cookies.

  3. Koncernen använder följande cookies och tracking-funktioner från tredje part:

   a) Undersökningar

   Google Analytics används för att analysera hur Koncernens tjänster används och vad Koncernen behöver förbättra eller utveckla. Google analytics är en tjänst som tillhandahålls av Google som spårar och rapporterar trafik på hemsidor. Den data som samlas in delas med andra Google-tjänster. Datan används bland annat för personalisering och mätbarhet av annonser i Googles annonsnätverk. Användarens IP-adresser anonymiseras inom ramen för Googles verktyg, för att dessa inte ska kunna kopplas till enskilda individer. Även andra tjänster kan användas av Koncernen i detta syfte.

   b) Annonsering

   Koncernen riktar annonsering på Facebook, och eventuellt på andra plattformar, till de som har använt Koncernens tjänster. Koncernen hanterar ingen information om användare eller vad de gör på Facebook. Genom cookies och tracking-funktioner som är kopplade till Koncernens annonsering är det möjligt för Koncernens kunder att nås av Koncernens digitala annonser baserat på kundens beteende och val.

 5. Överföring av personuppgifter

  1. Personuppgifter kan komma att överföras mellan Koncernens olika bolag. Koncernen lämnar inte ut personuppgifter till utomstående annat i de fall då (i) det överenskommits mellan Koncernen och den enskilde, (ii) inom ramen för ett i Koncernen ingånget avtal, (iii) om det är nödvändigt för att Koncernen ska fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall Koncernen anlitar utomstående som utför uppdrag för Koncernens räkning.

 6. Lagring

  1. För att förhindra att personuppgiftsincident ska inträffa, eller på annat sätt minska risken att personuppgift förloras, har Koncernen vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder och skyddar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

  2. Personuppgift lagras i möjligaste mån inom EU/EES. Tredje part, utanför EU/EES, kan dock komma att behandla personuppgift i egenskap av teknik- eller underleverantör till Koncernen.

  3. Personuppgift sparas så länge det finns ett avtalsförhållande i vilket Koncernen behöver behandla uppgiften, eller den längre tid som påkallas av angelägenhetens natur respektive i enlighet med skyldigheter enligt lag.

  4. Koncernen bedömer årsvis huruvida ändamålet med behandlingen av enskild personuppgift kvarstår. Om ändamålet inte längre kvarstår kommer uppgiften att raderas.

 7. Den enskildes rättigheter

  1. Varje person kan kostnadsfritt begära information från Koncernen om användningen av de personuppgifter som berör personen. Varje person har därutöver, om det är tekniskt möjligt, rätt att få del av de personuppgifter som tillhandahållits Koncernen, så kallad dataportabilitet.

  2. Efter begäran, eller på eget initiativ, kommer Koncernen rätta eller radera personuppgifter som är felaktiga, och begränsa behandlingen av sådana uppgifter.

  3. Varje person har rätt att få sina personuppgifter raderade om (i) uppgifterna inte längre behövs för de ändamål de samlades in för, (ii) om personen återkallar sitt samtycke till behandlingen vid händelse behandlingen grundar sig på sådant samtycke, (iii) om behandlingen sker för direktmarknadsföringsändamål, (iv) om personen invänder mot en intresseavvägning Koncernen gjort baserat på berättigat intresse och personens invändning väger tyngre än Koncernens berättigade intresse, (v) om behandlingen saknar laglig grund, eller (vi) om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse Koncernen omfattas av.

  4. Varje person kan när som helst gentemot Koncernen återkalla sitt samtycke, motsätta sig automatiskt beslutsfattande, profilering samt invända mot direktmarknadsföring.

 8. Klagomål

  1. Vid händelse person är missnöjd med Koncernens behandling av personuppgifter kan klagomål därom lämnas till Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

  2. Kontakt med Koncernen med anledning av behandling av personuppgifter görs till support@kapput.se.

 9. Övrigt

  1. Koncernen kan komma att göra ändringar i Integritetspolicyn. Den senaste versionen av Integritetspolicyn finns alltid på Koncernens hemsida, www.kapput.se.

 10. Denna policy har antagits den 20-04-2020 och träder i kraft den 20-04-2020.